Algemene voorwaarden Masterwoodpanel

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze bepalingen wordt het volgende verstaan:
Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Dag: een kalenderdag.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Modelformulier: het formulier voor herroeping dat door de ondernemer ter beschikking wordt gesteld voor het geval de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de ondernemer

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Masterwoodpanel
bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur.
Info@masterwoodpanel.nl
Meerten Verhoffstraat 19
4811 AR BREDA
Klantenservice: 020 000000
KvK: 78668409

 1. Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
  en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door
  een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de 'geest’ van deze algemene voorwaarden.
  7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
  dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de
prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze
voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in Geval van Herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer behoudt zich het recht voor om het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten voor specifieke producten, zoals beschreven in lid 2 en 3. Deze uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen van kracht indien de ondernemer dit duidelijk heeft vermeld in het aanbod, of op zijn minst vóór het sluiten van de overeenkomst.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is enkel van toepassing op producten:
a. die door de ondernemer zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument;
b. die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
c. die niet kunnen worden teruggestuurd vanwege hun aard;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiëneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is enkel mogelijk voor diensten:
a. met betrekking tot logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding die op een specifieke datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden verricht;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De Prijs

 1. Tijdens de vermelde geldigheidsduur in het aanbod blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten ongewijzigd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het voorgaande kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft, aanbieden tegen variabele prijzen. Deze afhankelijkheid van schommelingen en het feit dat vermelde prijzen mogelijk richtprijzen zijn, worden expliciet vermeld bij het aanbod.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.
 5. De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onderhevig aan mogelijke druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt de ondernemer geen aansprakelijkheid. In geval van druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer waarborgt dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en de geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum van overeenkomst. Indien overeengekomen, staat de ondernemer er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een eventuele garantie verstrekt door de ondernemer, fabrikant of importeur laat de wettelijke rechten en vorderingen van de consument op grond van de overeenkomst onverlet.

 3. Eventuele gebreken of onjuist geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Retourzending van de producten moet plaatsvinden in de originele verpakking en in ongebruikte staat.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor individuele toepassingen door de consument, noch voor adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. Garantie is niet van toepassing indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt, of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, onzorgvuldig zijn behandeld, of in strijd zijn met de instructies van de ondernemer en/of de verpakking.
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en Uitvoering

 1. De ondernemer zal uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van productbestellingen en het beoordelen van verzoeken om dienstverlening.

 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.

 3. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument heeft ingestemd met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging oploopt of een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, wordt de consument hierover binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling geïnformeerd. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.

 4. Alle opgegeven levertermijnen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele genoemde termijnen, en overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. Bij ontbinding overeenkomstig lid 3 zal de ondernemer het betaalde bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument wordt duidelijk en begrijpelijk geïnformeerd dat een vervangend artikel wordt geleverd, uiterlijk bij de bezorging. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten, en de kosten van eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument heeft het recht om een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en gericht is op het regelmatig leveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde op te zeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van maximaal één maand, conform de overeengekomen opzeggingsregels.

 2. Een overeenkomst van bepaalde tijd, die gericht is op het regelmatig leveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, kan door de consument te allen tijde aan het einde van de bepaalde duur worden opgezegd. De opzegging dient plaats te vinden met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.

 3. Voor de genoemde overeenkomsten geldt dat de consument:

  • te allen tijde mag opzeggen, zonder beperking tot een specifieke tijd of periode;
  • de opzegging op dezelfde wijze mag verrichten als de manier waarop de overeenkomst is aangegaan;
  • altijd mag opzeggen met dezelfde opzegtermijn als door de ondernemer voor zichzelf is bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst van bepaalde tijd, gericht op het regelmatig leveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een specifieke duur.

 2. Met uitzondering van de bovengenoemde regel, kan een overeenkomst van bepaalde tijd, gericht op het regelmatig leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden. In dit geval kan de consument de verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.

 3. Een overeenkomst van bepaalde tijd, gericht op het regelmatig leveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde duur als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Voor overeenkomsten met een regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

 4. Een overeenkomst met een beperkte duur voor het regelmatig leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Indien een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, heeft de consument het recht om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen na één jaar, met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na het begin van de bedenktermijn, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, te worden voldaan. In geval van een overeenkomst voor het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument is verplicht onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. Bij wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten die vooraf aan de consument zijn medegedeeld, in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer heeft een duidelijk gecommuniceerde klachtenprocedure en handelt klachten af conform deze procedure.

 2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen volledig en helder omschreven te worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. De ondernemer beantwoordt ontvangen klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Indien de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient de consument eerst contact op te nemen met de ondernemer. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument zich wenden tot een klachten Stichting. 

Om klachten kenbaar te maken, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen via info@masterwoodpanel.nl. Als dit niet leidt tot een oplossing, kan het geschil worden aangemeld voor bemiddeling via  een Stichting. 

 1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, heeft de ondernemer de keuze om de geleverde producten kosteloos te vervangen of te repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zelfs als de consument buiten Nederland woont.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of Afwijkende Bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen ten nadele van de consument zijn niet toegestaan en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op een toegankelijke wijze te worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Vragen? Neem gerust contact met ons op

Masterwoodpanel
KvK: 78668409

Meerten Verhoffstraat 19 14811AR, Breda

E-mail: info@masterwoodpanel.nl
Klantenservice: 085 060 1455